Regulamin

Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, oraz do przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

Przed wynajęciem domku należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, określa on warunki na jakich można wynajmować domki letniskowe.

 
1
Rezerwacja i wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu.

 

2
Umowę najmu uważa się za zawartą w momencie dokonania rezerwacji, tj. po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu.

 

3
Pozostałą kwotę za pobyt wynajmujący wpłaca przelewem (wpłata winna być zaksięgowana przez Właściciela przed datą przyjazdu) lub gotówką w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy.

 

4
Rezerwację uzgodnioną za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej należy potwierdzić wpłacając zadatek na podane w korespondencji konto. Rezerwujący, ma 3 dni na wpłacenie zadatku. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji wstępnej.

 

5
Dokonując rezerwacji, Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Dane osobowe wynajmującego wykorzystywane będą jedynie na potrzeby rezerwacji i obsługi w trakcie pobytu.

 

6
W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.

 

7
W przypadku całkowitej rezygnacji Wynajmującego z pobytu, z przyczyn niezależnych, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

8
W przypadku potrzeby zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego, Właściciel ośrodka zobowiązuje się zmienić datę przyjazdu po jej wcześniejszym uzgodnieniu bez utraty zadatku.

 

9
Doba rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

 

10
Wynajmujący ma obowiązek poinformować odpowiednio wcześniej właściciela, jeżeli godzina przyjazdu lub wyjazdu jest inna niż w punkcie 9.

 

11
W przypadku zmiany wcześniej umówionej godziny dotarcia czy spotkania w jakiejkolwiek sprawie, właściciel musi być odpowiednio wcześniej poinformowany telefonicznie o takiej zmianie.

 

12
Wynajmujący ma obowiązek uregulowania całkowitej należności za pobyt ,najpóźniej w dniu przyjazdu, nawet jeśli pobyt ten uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od Właściciela np. w wyniku problemów komunikacyjnych itd.

 

13
Osoby niepełnoletnie mogą być zakwaterowane tylko z osobą dorosłą, a ich pobyt na terenie ośrodka możliwy jest jedynie pod opieką osoby dorosłej.

 

14
W przypadku przekroczenia liczby osób korzystających z domku, zadeklarowanej w karcie zgłoszeniowej , Właściciel zastrzega sobie prawo do zerwania umowy bez konieczności zwrotu wcześniej wniesionej opłaty.

 

15
Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku.

 

16
W przypadku skrócenia okresu pobytu z winy Wynajmującego, kwota za okres nie wykorzystany nie podlega zwrotowi.

 

17
W cenie wynajmu właściciel nie zapewnia ubezpieczenia. Wynajmujący korzysta z usług na własne ryzyko. Za szkody, doznane urazy, zniszczenie majątku, szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby, kradzież bagaży, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
Niemniej jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa ośrodek jest monitorowany.

 

18
Wynajmujący powinien zapewnić sobie odpowiednie ubezpieczenie we własnym zakresie.

 

19
Wynajmujący przed odbiorem domku zobowiązany jest sprawdzić stan i wyposażenie domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza czytelnym podpisem na karcie zgłoszeniowej.

 

20
Uwagi do stanu domku należy natychmiast zgłosić właścicielowi.

 

21
Właściciel dopuszcza możliwość wystąpienia wad i usterek ukrytych z przyczyn niezależnych od wynajmującego.

 

22
Wynajmujący ma 5 godzin od momentu otrzymania kluczy na zapoznanie się ze stanem domku. Brak uwag wynajmującego w tym czasie oznacza, że nie ma on zastrzeżeń co do lokalu a wszystkie urządzenia i wyposażenie jest zgodne z wyposażeniem deklarowanym w karcie zgłoszeniowej i są w dobrym stanie.

 

23
W domkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

24
W przypadku gdy Wynajmujący narusza spokój lub dobra sąsiadów, nie stosuje się do ogólnie przyjetych zasad życia między ludzmi, Właściciel zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy najmu bez zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.

 

25
Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w wynajmowanym domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę aby wszelkie szkody i braki zostały usunięte na jego koszt.

 

26
Każdy domek ma zagwarantowane i oznaczone miejsce parkingowe, które udostępnione jest najemcy w cenie wynajmowanego domku. Parkowanie samochodu w obrębie działki możliwe jest jedynie na przydzielonym miejscu parkingowym.

 

27
Jeżeli na skutek naruszenia ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22:00 do 07:00, Właściciel, osoba odpowiedzialna lub którykolwiek z sąsiadów zostanie zmuszony do wezwania Policji a jej interwencja będzie uzasadniona, Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy najmu bez zwrotu kwoty za okres niewykorzystanego pobytu.

 

28
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku o konstrukcji drewnianej, zabrania się używania urządzeń elektrycznych i gazowych, nie będących na wyposażeniu lokalu a mogących spowodować zagrożenie pożarowe.

 

29
Wynajmujący nie ma prawa bez pisemnej zgody Właścicela dokonywać napraw i jakichkolwiek zmian w domku. W przypadku gdy zajdzie bezwzględna konieczność dokonania napraw/zmian w trakcie pobytu wynajmującego w domku, winien on bezzwłocznie poinformować o nich Właściciela.

 

30
Najemca zobowiązany jest do zwrotu domku w stanie zastanym. Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować utratą kaucji tytułem doprowadzenia domku do stanu w jakim został od odebrany przez Wynajmującego.

 

31
Zabrania się wnoszenia do domków materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

 

32
Umowa pomiędzy Właścicielem i Wynajmującym nie obejmuje kosztów wyżywienia i dojazdu.

 

33
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn od niego niezależnych takich jak awarie TV, Internetu brak prądu lub wody.

 

34
Właściciel akceptuje obecność zwierząt w ośrodku, jedynie na warunkach specjalnych:

  • Obecność zwierząt musi być zgłoszona podczas rezerwacji
  • Zwierzę nie będzie stwarzało zagrożenia i nie będzie przeszkadzało osobom mieszkającym w pobliżu
  • Właściciel nie akceptuje obecności psów ras niebezpiecznych
  • Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiedzialność ponosi jego właściciel
  • Ostateczna decyzja co do obecności zwierzęcia w domku podejmowana jest indywidualnie

 

35
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo Polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie lub sądownie.

 

36
Poza sezonem może wystąpić konieczność dogrzania domków w takim wypadku koszt dostawienia 1 grzejnika to 40zł/doba

 

37
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowienie przepisy Kodeksu Cywilnego.